standpunt
belang
verwijt
wens
dit niet
wat wel
verleden
toekomst
de ander moet
dit heb ik nodig
verlies
investering
blokkade
ervaring
schuld
verantwoordelijkheid
ontlopen
exploreren
risico
kans
angst
vertrouwen
verzet
aanvaarding
weerstand
behoefte

Netwerk

De Waart zet zich in voor verdere professionalisering van mediation en hecht daarom aan een brede uitwisseling van kennis en ervaring. Daartoe neemt De Waart actief deel aan uiteenlopende samenwerkingsverbanden. Onderstaand treft u een overzicht de organisaties waarmee het kantoor verbonden is.

Amsterdams ADR Instituut [AAI]
AAI Het, eveneens door het NMI-erkende, Amsterdams ADR Instituut heeft zich sinds 1997 ontwikkeld tot het toonaangevende opleidingsinstituut in ADR ( Appropriate Dispute Resolution) en in het bijzonder in mediation en ‘mediation advocacy’ voor juristen in Nederland. De Waart is een van de senior trainers van de beroepsopleiding tot ADR-specialist/legal mediator en geeft voor ADR en CVC zijn Masterclass Businessmediation.

Centrum voor Conflicthantering [CVC]
CVC Het Centrum voor Conflicthantering (CvC) is een NMI-erkend opleidingsinstituut dat zich richt op trainingen, cursussen en begeleiden van mensen die zich professioneel met conflicthantering bezighouden. Jacques de Waart is als trainer verbonden aan het CVC en verzorgt onder meer de doorverwijstraining voor de rechterlijke macht en de leergang conflictbemiddeling voor aankomend mediators.

De rechtspraak
De rechtspraak In opdracht van het Ministerie van Justitie bestaat in Nederland sinds 2000 de mogelijkheid vanuit een gerechtelijke procedure doorverwezen te worden naar mediation. Na een experimentele fase van 5 jaar is de doorverwijsvoorziening wegens succes vanaf 1 april 2005 structureel ingevoerd in alle arrondissementen. De Waart is vanaf de aanvang nauw betrokken bij diverse pilots en de uiteindelijk structurele invoering van deze voorziening, onder meer bij de organisatie van een tweetal conferenties en bij de productie van een drietal voorlichtingsfilm. Vanaf aanvang van de doorverwijsvoorziening is J.de Waart als rechtbankmediator verbonden aan verschillende rechtbanken.

Mediatorsfederatie Nederland [MFN]
NMI Jacques de Waart tekende als voorzitter van de NVVMA de gezamenlijke intentieverklaring van de verschillende mediatorsverenigingen die tot de oprichting van een federatie besloten. In 2013 en 2014 zal de federatie verder vorm krijgen. De NVVMA is een van de initiatiefnemers geweest van het Centraal Mediators Beraad, een eerste samenwerking van mediatorsverenigingen en opmaat voor de federatie. Het NMI zal in de federatie opgaan.

Nederlands Mediation Instituut [NMI]
NMI Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) is een onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland. Het bevordert de kwaliteit van mediation in Nederland onder meer door het beheer van een register van (geaccrediteerde) conflictbemiddelaars. De Waart is zowel Gecertificeerd Mediator® als ook NMI Register-Mediator. De Waart is auteur van enkele van de opgaven van het theorie-examen voor de Register-mediator.

Vereniging Corporate Mediation
De vereniging Corporate Mediation, opgericht in 2013 heeft tot doel verdere professionalisering van mediation in de ondernemingsrechtelijke omgeving zowel door kwaliteitsverbetering van de corporate mediators als door het vergroten van de mate waarin mediation in de corporate omgeving toepassing vindt. Jacques de Waart is medeoprichter van de vereniging.

Nederlandse Vereniging Van Mediation-Advocaten
Nederlandse Vereniging Van Mediation-Advocaten De Nederlandse Vereniging Van Mediation-Advocaten (NVVMA) is een specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten en heeft als missie het propageren en faciliteren van kwalitatieve mediation voor het bedrijfsleven en overheid. Juist in zaken die gejuridiseerd (dreigen te) worden, onderscheidt de mediation-advocaat zich van andere mediators doordat hij het juridisch speelveld kent. De vereniging kent een ‘pool’ van gekwalificeerde mediation-advocaten waar Jacques de Waart deel van uitmaakt. In 2013 nam Jacques afscheid als voorzitter na een bestuursperiode van 10.

Union Internationale des Avocats
Union Internationale des Avocats De Waart is betrokken bij de Commissie ‘Mediation en Conflictprevention’ van de Union Internationale des Avocats (UIA), een internationaal platform van ‘mediationproviders’ vanuit de advocatuur.