standpunt
belang
verwijt
wens
dit niet
wat wel
verleden
toekomst
de ander moet
dit heb ik nodig
verlies
investering
blokkade
ervaring
schuld
verantwoordelijkheid
ontlopen
exploreren
risico
kans
angst
vertrouwen
verzet
aanvaarding
weerstand
behoefte

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Indien u zich afvraagt of uw situatie zich leent voor mediation, neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Om u een indruk te geven van het uiteenlopend soort zaken dat zich leent voor mediation, vindt u hieronder beknopt weergegeven een aantal zaken uit de praktijk van De Waart. De laatste casus is meer uitgewerkt weergegeven waarbij ook zichtbaar wordt hoe partijen vanuit een lopende gerechtelijke procedure voor mediation hebben gekozen en welke oplossing in mediation is bereikt. Van een dergelijke casus is eveneens een demonstratie digitaal beschikbaar.

Gemeente en handhaving

De Gemeente heeft opdracht tot uitoefening van bestuursdwang tegen een pand dat in strijd met de bestemming wordt gebruikt. Zij overweegt op te gaan treden. De gebruikers maken al vele jaren gebruik van het pand en wensen dat voort te zetten.

Samenwerking binnen de maatschap

Een maatschap van vijf personen heeft een problemen van vier maten tegenover de vijfde. Er is verschil van inzicht over de wijze waarop de werkzaamheden worden verdeeld, de diensten worden ingevuld en welke zaken gezamenlijke afstemming behoeven en welke zaken ieder voor zich invulling kan geven. Er dreigt een scheuring.

Verkoop van onderneming

Een onderneming is overgenomen doordat enkele in de onderneming werkzame personen de aandelen hebben gekocht van de vertrekkende directeur-aandeelhouder. Over de toekomst van de onderneming ontstaat verschil van inzicht en dat hangt nauw samen met de prijs die nog voor de aandelen moet worden betaald.

Praktijkvoorbeelden

Verhouding binnen en met de ondernemingsraad

Een dienst van een van de ministeries botst met de gemeenschappelijke ondernemingsraad over bevoegdheden, procedures en definities. Partijen verschillen over de houdbaarheid en strekking van in het verleden gemaakte deelafspraken. Er lopen verschillende procedures bij rechtbank en Ondernemingskamer. Terwijl zien partijen zich geconfronteerd met een bezuinigingsopdracht.

Nalatenschap en onderneming

Een agrarisch familiebedrijf wordt sinds de dood van vader gerund door twee zonen in vennootschap onder firma met moeder, welke VoF moeder voorheen met vader had. Na het overlijden van een van die twee zonen – alleenstaand zonder kinderen – verschillen de meer dan tien erfgenamen over de afhandeling van beide nalatenschappen.

Echtscheiding en verdeling

Twee echtelieden wensen een scheiding. Pas op dat moment blijkt aan één van hen dat zij buiten gemeenschap van goederen zijn getrouwd en alles op naam van de ander staat. Die constructie was destijds gekozen vanwege beoogd zelfstandig ondernemerschap van één van partijen. Daarvan is niets terecht gekomen en partijen hebben geleefd en gewerkt alsof zij alles gezamenlijk hadden.

Internationale intellectuele eigendom

een internationaal software bedrijf heeft een conflict met één van de programma-ontwerpers. De ontwerper is vanwege de verstoorde verhoudingen niet meer daar werkzaam. Er is discussie over de rechten ten aanzien van een door die ontwerper gemaakt programma en de revenuen. Voorts is er nog discussie over de eindafrekening en een geschil met een derde partij waar de onderneming nog van meent geld tegoed te hebben.

Verschil van inzicht binnen de directie

Een driemanschap directeur-aandeelhouders van een florerende onderneming, heeft één van hen de toegang tot de onderneming ontzegd, onder meer wegens het verrichten van nevenwerkzaamheden buiten het samenwerkingsverband. Er is onduidelijkheid over investeringen in de andere onderneming en het vertrouwen is opgezegd. Inmiddels is de ‘vertrokken’ directeur elders aan de slag en wordt nu tevens verweten het non-concurrentiebeding te schenden. Ook over al of niet overdracht van de aandelen hebben partijen verschil van inzicht.

Uitleg aanneemovereenkomst

Een aannemer en twee particulieren verschillen van mening of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. De particulieren klagen over de bouwkundige oplossingen en de aannemer klaagt dat de afgesproken betalingen uitblijven. De verbouwing heeft langer geduurd dan gepland en is nog niet voltooid.

Onderneming en echtscheiding

Een echtpaar heeft samen een Vof. De onderneming en de woning en een woning van de ouders van een van partijen is gesitueerd op één terrein. Partijen hebben verschil van inzicht of en hoe de onderneming kan worden voortgezet, wie wat toekomt, wat de alimentatieverplichtingen zullen zijn en hoe de omgang met de kinderen invulling zal krijgen.

Projectontwikkeling

Het gemeentelijke projectontwikkelingsteam, een van de wethouders en diverse zelfstandige stichtingen als toekomstige gebruikers, hebben verschil van inzicht over de rol en invloed van elk van betrokkenen in de verdere realisatie van een groots bouwproject in een grote stad. De bouw is reeds begonnen en het project dreigt te stagneren met het risico van grote schades.

Multiculturele buurt

In een grootstedelijke buurt bestaat al langere tijd een conflict tussen verschillende groepen rond een gezamenlijke buurtvoorziening. Bewoners direct rondom de voorziening ondervinden overlast van de wijze waarop de voorziening wordt gebruikt door jongeren van elders uit de stad. Een andere groep buurtbewoners verzet zich tegen wijziging van de buurtvoorziening. Behalve de Wethouder en de Raad is inmiddels ook de pers erbij betrokken.

Zieke ambtenaar

Een ambtenaar zit al langere tijd ziek thuis. Er is discussie over de aard en omvang van de functie en of de ambtenaar voor de functie geschikt is. De ambtenaar meent slachtoffer te zijn van een reorganisatie. Er is een impasse ontstaan waarbij partijen elkaar de ontstane situatie verwijten.

Groep ouders tegenover directie

Een grote groep ouders maakt zich zorgen over de kwaliteit van de zorg die aan hun kinderen wordt geboden en over de financiële verantwoording van bestedingen. De directie van de zorginstelling wenst het vertrouwen van de ouders te herstellen en duidelijkheid te krijgen in wat wel en niet over en weer van elkaar kan worden verwacht. Landelijk is er al een aantal maal persbelangstelling geweest voor de conflicten.

Gemeente als civiele partij en bestuursorgaan

Twee commerciële partijen hebben elk een eigen contract met de gemeente. De contracten blijken elkaar te dwarsbomen. De ene partij heeft bezwaar gemaakt tegen een bouwvergunning van de andere partij. Die bouwvergunning hangt nauw samen met de overeenkomsten die partijen met de gemeente hebben gesloten.

Bestuursconflict

Er is in de directie van een vennootschap een meningsverschil gerezen. De directie bestaat uit 3 personen. Een van hen, de oudste, is de oprichter van het bedrijf. De twee andere zijn later tot de directie toegetreden en zijn aanzienlijk jonger dan de oprichter. De marktomstandigheden noodzaken tot een ingrijpende reorganisatie en een nieuw commercieel beleid. Over de inhoud van die plannen rijst een fors meningsverschil dat in het gebruikelijke directieoverleg niet op te lossen is.
De kwestie escaleert. De oprichter wordt op non-actief gesteld en wordt aldus van het directieoverleg uitgesloten. Hij meldt zich ziek, treft voorzichtig voorbereidingen om zich zelfstandig te vestigen en benadert in dat kader vermoedelijk werknemers van de vennootschap.
De oprichter wendt zich tot de rechtbank en verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat hij ten onrechte op een zijspoor gerangeerd is met toekenning aan hem van een schadeloosstelling. In het verweer verzoekt de vennootschap tevens om ontbinding wegens verstoorde verhoudingen en het tijdens ziekte voorbereiden van concurrerende activiteiten. De vennootschap acht geen vergoeding op zijn plaats.
Tijdens de mondelinge behandeling blijkt dat partijen het eens zijn over het einde van de arbeidsovereenkomst, maar niet over de ontslagvergoeding. Een oordeel over de hoogte van de vergoeding blijkt de problemen van partijen echter niet volledig op te lossen. Er zijn namelijk nog twee problemen.
Ten eerste hechten beide partijen grote waarde aan het voorkomen van een conflict betreffende het non-concurrentiebeding. Beiden zijn gebaat bij rust in de markt en goede afspraken om elkaar in de toekomst commercieel niet in de weg zitten.
Ten tweede heeft de oprichter 1/3 van het aandelenkapitaal in de vennootschap. Het behoud daarvan na beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt zeer onwenselijk geacht. De andere directieleden willen de aandelen wel overnemen, maar prijsovereenstemming is daarvoor noodzakelijk.
Ter zitting geven partijen aan dat zij bereid zijn om met elkaar te onderhandelen. Zij zijn zich bewust dat een goede oplossing alleen bereikt kan worden indien zij er in slagen om niet alleen over de beëindigingvergoeding, maar ook over de toekomstige concurrentieverhoudingen en de overdracht van de aandelen, een regeling te treffen. Zij geven aan behoefte te hebben aan deskundige begeleiding bij de onderhandelingen. In dat stadium gaan partijen in op de suggestie van de rechter om gebruik te maken van mediation.

Partijen bereiken in mediation overeenstemming over de beëindiging van hun geschillen, kort samengevat inhoudende:
  • overdracht van de aandelen van de vertrekkende directeur-aandeelhouder aan de resterende aandeelhouders tegen vastgestelde prijs;
  • beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van de vertrekkende directeur-aandeelhouder en twee medewerkers. Deze laatsten voegen zich daarvoor als partij bij de vaststellingsovereenkomst;
  • buitenwerking verklaring van concurrentiebedingen en relatiebedingen;
  • nauwkeurige verdeling van het klantenbestand en exclusiviteit over en weer ten aanzien van die klanten;
  • samenwerkingsafspraken ten aanzien van bepaalde klanten, voor wat betreft specifieke expertise van elk van partijen en ter zake bestaande concepten;
  • wijze van gezamenlijk en afzonderlijk informeren van de markt;
  • wijze waarop de overigens onderling vrije concurrentie invulling zal kunnen krijgen.