standpunt
belang
verwijt
wens
dit niet
wat wel
verleden
toekomst
de ander moet
dit heb ik nodig
verlies
investering
blokkade
ervaring
schuld
verantwoordelijkheid
ontlopen
exploreren
risico
kans
angst
vertrouwen
verzet
aanvaarding
weerstand
behoefte

Opdrachtcondities

Algemeen

Alle werkzaamheden van De Waart worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht die bij uitsluiting wordt aangegaan in de hoedanigheid van mediator óf trainer óf advocaat óf coach. Op alle werkzaamheden van De Waart zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam d.d. 6 juli 2002 onder nummer 32142859 voor het inzien en verkrijgen van voornoemde algemene voorwaarden.

Kostenindicatie

De tarieven van De Waart kennen geen opslagpercentage voor algemene kantoorkosten. Deze kosten worden geacht begrepen te zijn in het overeengekomen uurtarief. Uitsluitend opdracht specifieke kantoorkosten worden als onkosten aan de opdrachtgever doorberekend, bijvoorbeeld indien gekozen wordt voor een externe locatie en catering.

Het overeengekomen uurtarief geldt voor alle verrichte werkzaamheden. Die kunnen onder meer bestaan uit:

  • (Telefonische) gesprekken voorafgaand aan ondertekening van de opdrachtovereenkomst;
  • Verificatie van de identiteit van betrokkenen, bijvoorbeeld bij de Kamer van koophandel;
  • Opstellen van akten van overeenkomst;
  • Afzonderlijke en gezamenlijke (telefonische) besprekingen;
  • Voorbereidingswerkzaamheden
  • Verslaglegging
  • Mediation / coaching / training
  • Reistijd (tegen 50% van het overeengekomen uurtarief)

De werkzaamheden worden – ten minste - bij einddeclaratie gespecificeerd naar soort verrichtingen per datum en tijdseenheid en het overeengekomen uurtarief.

Particulieren die menen in aanmerking te komen voor door de overheid gefinancierde mediation of rechtshulp verwijzen wij bij deze voor nadere informatie en advies naar de Raad voor Rechtsbijstand.

Mediation

Mediations duren gemiddeld drie tot vier gesprekken van elk ongeveer drie uur. De totale tijdsduur is zeer afhankelijk van de situatie. Om u een beeld te geven is de snelste is succesvol afgerond in één gesprek van anderhalf uur en de langslopende heeft meer dan anderhalf jaar geduurd.

In veel gevallen vindt eerst een kennismaking- of intake-gesprek plaats. Meestal spreken partijen af de kosten gelijkelijk te verdelen, maar om uiteenlopende redenen kunnen partijen in onderling overleg tot een andere verdeling besluiten.

Training

Trainingsopdrachten worden aanvaard per dagdeel training, mogelijk vermeerderd met voorbereidingsdagdelen of andere bijkomende werkzaamheden zoals die uit de opdrachtbevestiging blijken.

Coaching

Een coachingstraject duurt gemiddeld vijf tot zes sessies van ongeveer twee uur. Dit is afhankelijk van uw situatie. Na een eerste (kennismaking)gesprek en na volgende gesprekken wordt steeds met betrokkene afgestemd of en wanneer vervolggesprekken plaatsvinden.